Projekt: grantowy numer POWR.05.02.00-00-0001/20. „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwai opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
Wartość Projektu: 363 865,18 PLN
Ministerstwo Zdrowia (dotacja): 363 865,18 PLN
Udział własny „0” PLN

Projekt „ Zakup ambulansu i środków ochrony indywidualnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku w ramach realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych”
„Zespół Opieki Zdrowotnej” realizuje projekt w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategii infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Celem projektu jest: Zakup ambulansu i środków ochrony indywidualnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku w ramach realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych zakup dla Ratownictwa Medycznego Wartość Projektu: 520 000,00 PLN
Ministerstwo Zdrowia ( dotacja) :
520 000,00 PLN
Udział własny „0” PLN

„Zespół Opieki Zdrowotnej” realizuje projekt w ramach programu wieloletniego Narodowa Strategia Onkologiczna zadanie: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów- mammografy 2020.
Celem projektu jest: zakup Mammografu na potrzeby Centrum diagnostycznego szpitala w Kłodzku
Wartość Projektu: 600 000,00 PLN
Ministerstwo Zdrowia ( dotacja) : 600 000,00 PLN
Udział własny „0” PLN

„Zespół Opieki Zdrowotnej” realizuje projekt w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości z zakresu wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochrona interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.
Celem projektu jest: zakup respiratora na potrzeby oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Wartość Projektu: 100 000,00 PLN
Ministerstwo Sprawiedliwości ( dotacja) : 100 000,00 PLN
Udział własny „0” PLN
Wdrożenie e-usług publicznych w obszarze telemedycyny w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku realizuje projekt pt. „Wdrożenie e-usług publicznych w obszarze telemedycyny w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku” o nr RPDS.02.01.01-02.0056/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, działanie 2.1 E-usługi publiczne. Celem Projektu jest podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie infrastruktury technicznej, informatycznej i środowiska, które pozwolą na wprowadzenie specjalistycznej e-usługi w ochronie zdrowia, co poprawi skuteczność opieki medycznej, zapewni łatwiejszy i szybszy dostęp do świadczeń medycznych, zmniejszając jednocześnie koszty operacyjne jednostki a w kontekście globalnym – wpłynie pozytywnie na wskaźniki epidemiologiczno – organizacyjne funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia. W efekcie projektu, w ZOZ zostaną wykonane prace związane z przygotowaniem do realizacji e-usługi zdalnej konsultacji kardiologicznej. Dodatkowo węzeł regionalny będzie przygotowany do integracji z planowaną platformą centralną, mającą powstać w wyniku realizacji projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1).
Wartość Projektu: 1 327 881,20 PLN
Dofinansowanie Projektu z Funduszy Europejskich: 1 128 176,27 PLN

Jak ratujecie u Was?

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska
Okres realizacji projektu: 01.01.2018-31.12.2020 (36 miesięcy)
OPIS PROJEKTU
Projekt polega na współpracy polskich i czeskich służb ratownictwa medycznego z rejonu pogranicza polsko-czeskiego, obejmującego obszar działania EUWT Novum z o.o. Współpraca pomiędzy partnerami  odbywać się będzie poprzez organizację po obu stronach granicy działań projektowych polegających na przeprowadzeniu wspólnych szkoleń, konferencji, ćwiczeń, staży wymiennych personelu medycznego. Głównym celem projektu jest zacieśnienie i zwiększenie intensywności współpracy pomiędzy jednostkami służb ratownictwa medycznego z Polski i Republiki Czeskiej.

PARTNERZY PROJEKTU
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o. o.
Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku Oficjalna strona projektu: www.jakratujecieuwas.eu Osoba do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poprawa jakości funkcjonowania podmiotów POZ na terenie powiatu kłodzkiego poprzez podwyższanie kompetencji kadry podmiotów leczniczych oraz podjęcie działań profilaktycznych

,,Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku realizuje projekt pt. „Poprawa jakości funkcjonowania podmiotów POZ na terenie powiatu kłodzkiego poprzez podwyższanie kompetencji kadry podmiotów leczniczych praz podjęcie działań profilaktycznych”
Okres realizacji projektu 01.01.2018r.-31.12.2018r.
Wartość projektu : 502.837,50 PLN
Finansowanie:
- Fundusze Europejskie - 423.791,44 PLN
- dotacja celowa budżetu państwa – 41.581,06 PLN
- udział własny – 37.465,00 PLN
Cel projektu : poprawa funkcjonowania podmiotów z poziomu podstawowej opieki zdrowotnej oraz jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z terenu powiatu kłodzkiego.
Planowane efekty:
- wzrost jakości i usprawnienie wykonywanej pracy,
- zapewnienie wysokiej jakości usług zdrowotnych w podmiotach leczniczych,
- wdrożenie działań projakościowych,
- ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych,
- promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją,
- zwiększenie kompetencji uczestników projektu oraz wytworzenie potrzeby i motywacji do dalszego kształcenia się i podnoszenia swoich kompetencji,
- wzrost zainteresowania edukacją zdrowotną i zdrowiem własnym w grupie pacjentów.
Zapewnienie interoperacyjności systemów dla wymiany i udostępniania danych oraz zwiększenie jakości elektronicznych usług medycznych, poprzez wdrożenie Portalu Informacyjnego e-usług medycznych i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Podmiot leczniczy “Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku zgodnie z umową UDA-RPDS.02.02.00-02-004/13-00 zawartą dnia 21.10.2014 r. realizuje projekt „ Zapewnienie interoperacyjności systemów dla wymiany i udostępniania danych oraz zwiększenie jakości elektronicznych usług medycznych, poprzez wdrożenie Portalu Informacyjnego e-usług medycznych i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej realizowany przez lidera „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku” wraz z uczestnikami konsorcjum współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku Działania 2.2 Rozwój usług elektronicznych  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Celem projektu jest wdrożenie obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz systemu Szpitalnego Portalu Informacyjnego e-Usług wraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, udostępnienie szerokiemu gronu pacjentów i kontrahentów z terenu działania szpitala jak najwyższej jakości usług medycznych, podniesienie ergonomii pracy personelowi oraz przygotowanie szpitala na płynne włączenie go do planów informatyzacji państwa.
Całkowita wartość projektu :   5 225 576,04 zł
Kwota dofinansowania z RPO : 4 441 739,63 zł
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zarządzanych przez „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku przy ul. Szpitalna 1a, poprzez modernizację źródła i sieci ciepłowniczej oraz instalacji oświetleniowej opartej na fotowoltaice

Podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku zgodnie z umową UDA-RPDS.05.04.00-02-016/13-00 z dnia 23 grudnia 2013 r. realizuje projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zarządzanych przez „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku przy ul. Szpitalna 1a, poprzez modernizację źródła i sieci ciepłowniczej oraz instalacji oświetleniowej opartej na fotowoltaice” w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Wartość całkowita projektu 1 593 232,37 PL
Dofinansowanie 1 280 056,14 PLN.
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zarządzanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku przy ul. Szpitalnej 1a poprzez instalację kolektorów słonecznych

Podmiot Leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku zgodnie z umową UDA-RPDS.05.04.00-02-011/12-00 z dnia 08 kwietnia 2013 r. zrealizował projekt pn. Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zarządzanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku przy ul. Szpitalnej 1a poprzez instalację kolektorów słonecznych” w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Wartość całkowita projektu 822 831,00 PLN
dofinansowanie 659 795,95 PLN.
Termomodernizacja budynków ZOZ w Kłodzku
Przedsięwzięcie "Termomodernizacja budynków ZOZ w Kłodzku w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń i kosztów utrzymania" o wartości 3 259 710,00 PLN jest realizowane w roku 2012 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zakup sterylizatora plazmowego

WFOŚiGW we Wrocławiu dofinansował zakup sterylizatora plazmowego.
Wartość zadania 237 940,20 zł
dotacja WFOŚiGW 47 500,00 zł
Poprawa jakości oraz skuteczności działań jednostek ratownictwa medycznego - zakończenie

SP ZOZ Kłodzko zgodnie z umową nr UDA-POIS.12.01.00-00-070/08 zawartą dnia 25-06-2009 zakończył realizację projektu pt. "Poprawa jakości oraz skuteczności działań jednostek ratownictwa medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez wymianę ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem medycznym".
Termomodernizacja budynków

Projekt „Termomodernizacja budynków ZOZ w Kłodzku w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń i kosztów utrzymania” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.".
Poprawa jakości oraz skuteczności działań jednostek ratownictwa medycznego - rozpoczęcie

SP ZOZ Kłodzko zgodnie z umową nr UDA-POIS.12.01.00-00-070/08 zawartą dnia 25-06-2009 rozpoczął realizację projektu pt. "Poprawa jakości oraz skuteczności działań jednostek ratownictwa medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez wymianę ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem medycznym".
Poprawa jakości zarządzania poprzez zakup i modernizację systemów wspomagajacych zarzadzanie dla SP ZOZ Kłodzko

Od dnia 09 kwietnia 2009 roku szpital nasz realizuje projekt pt."Poprawa jakości zarządzania poprzez zakup i modernizację systemów wspomagających zarządzanie dla SP ZOZ Kłodzko, ul. Szpitalna 1a" dofinansowany w ramach Priorytetu nr 8 "Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku ("Zdrowie")" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Wartość całkowita projektu: 265820,37 zł.
Kwota dofinansowania: 225920,74 zł.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Szpital zrealizował projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości: 562 500 zł na zakup 3 karetek z wyposażeniem. Zakupione przez nas karetki to ambulanse typu R Fiat Ducato.