Odbiór wyników badań TK, MR, RTG oraz Mammografi w okienku przed szpitalem od poniedziałku do piątku od godziny 12:00 do 14:00.

ODBIERANIE WYNIKÓW I DOKUMENTÓW MEDYCZNYCH

1. KARTY ZGONU SĄ WYDAWANE W NASZYM DZIALE STATYSTYKI (DOSIS- DZIALE ORGANIZACJI SPRZEDAŻY I STATYSTYKI)
OD GODZ. 8.00 DO 14.00 Z UWAGI NA TO, ŻE POTRZEBUJEMY MIEĆ BEZPOŚREDNI KONTAKT Z OSOBAMI ZGŁASZAJĄCYMI SIĘ PO KARTY ZGONU, KTÓRZY DOSTARCZAJĄ NAM DOWÓD OSOBISTY OSOBY ZMARŁEJ NA PODSTAWIE KTÓREGO UZUPEŁNIAMY PODSTAWOWE INFORMACJE POTRZEBNE DO UZUPEŁNIENIA KARTY ZGONU.

2. NUMER TELEFONU POD KTÓRY NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ Z PROŚBĄ O DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ : 74 865 11 10 NATOMIAST NR. TEL. POD KTÓRY NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ PO KARTY ZGONY 74 865 12 97

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Każdy pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Dokumentacja medyczna w podmiocie leczniczym “Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku jest udostępniana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa*.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Wypełniony wniosek można złożyć:
1. osobiście w godz. 08:00-14:00 od poniedziałku do piątku w sekretariacie ZOZ Kłodzko (I piętro budynku H)
2. mailowo na adres: sekretariat@zoz.klodzko.pl
3. pocztą ePUAP na adres: /zozklodzko/SkrytkaESP
3. listownie na adres: “Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko.

*Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 r. poz. 1318); Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069.); ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 Nr 113 poz. 657).


Zasady odpłatności udostępniania dokumentacji medycznej

1. Nieodpłatnie udostępnia się pierwszą kopię przetwarzanych danych (dokumentacji medycznej) pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu w żądanym zakresie i w formie kopii, wyciągu, odpisu, kopii na elektronicznym nośniku danych lub w formie odwzorowania cyfrowego (skan) oraz w postaci papierowej.
2. Nie pobiera się opłaty w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego, świadczeniobiorcy posiadającemu kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego a także w związku z postępowaniem przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz postępowaniem związanym ze zgłoszeniem roszczeń przez pacjenta z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ZOZ Kłodzko do ubezpieczyciela.
3. Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu na miejscu jest bezpłatne.
4. Za udostępnienie kolejnej kopii wyciągu, odpisu, kopii na elektronicznym nośniku danych lub w wersji papierowej Szpital pobiera opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.
5. Wysokość opłat jest umieszczona w aktualnym Cenniku Usług Medycznych ZOZ Kłodzko – dostępnym na stronie internetowej Szpitala.
Opłatę uiścić można w kasie szpitalnej, która jest czynna w dni robocze w godz. 8:00-14:00 lub przelewem na konto ZOZ Kłodzko.
W przypadku wysyłania kolejnych wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata według obowiązujących przepisów.

Terminy realizacji wniosków

Dokumentacja przygotowana jest do odbioru bez zbędnej zwłoki, w terminie nieprzekraczającym 30 dni roboczych.
Wysyłka dokumentacji pocztą – 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku plus czas dostarczenia przesyłki.

UDZIELANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTA

Prawo osoby uprawnionej do uzyskania informacji na odległość o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba dzwoniąca, która:
– została upoważniona przez pacjenta przy przyjęciu do szpitala;
– została upoważniona przez pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta przez aplikację pacjent.gov.pl;
– nie jest osobą upoważnioną, ale jest osobą bliską (uprawnioną w szczególnych sytuacjach).

Każdy kontakt ze strony osób zainteresowanych stanem zdrowia pacjenta będzie rozpatrywany indywidualnie, z uwzględnieniem konkretnej sytuacji oraz okoliczności w jakich pacjent został przyjęty do podmiotu leczniczego.

Telefony kontaktowe w menu LECZNICTWO