Zbiór log UE Funduszy i dostępności

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku jest Grantobiorca projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 708 047,36 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła łatwiej korzystać z w ramach świadczeń gwarantowanych w jednej placówce bez barier dla jakiejkolwiek z grup pacjentów oraz nowoczesnych świadczeń diagnostycznych i ambulatoryjnych w placówce oraz domu dopasowanych do potrzeb pacjenta. Skrócenie czasu przebywania w placówce i usprawnienie opieki dzięki doposażeniu naszej jednostki w system kolejkowania. Ograniczenie ryzyka kontuzji i upadku w placówce os. ze szczególnymi potrzebami poprzez dostosowanie placówki w zakresie architektonicznym zgodnie ze standardami dostępności. Ułatwiony zostanie dostęp do informacji poprzez modernizację istniejącej strony internetowej oraz lepiej dopasowanej do odbiorcy informacji.

Logo NFŚiGW

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku realizuje projekt pt.„Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektu Szpitala Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego w Kudowie Zdroju przy ul. Zdrojowej 36” w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Budownictwo energooszczędne część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynków szpitala w Kudowie Zdrój, co prowadzi do poprawy jakości powietrza na terenie gminy poprzez zmniejszenie wykorzystania energii, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przedsięwzięcie polega na wykonaniu prac termomodernizacyjnych w zespole budynków Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Kudowie Zdrój. Wykonane zostanie : ocieplenie dachów, stropodachów, ścian zewnętrznych, wymiana okien, modernizacja źródła ciepła, instalacja cieplej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej.

Termin zakończenia prac budowlanych : 30.09.2022r.

Wartość Projektu: 4 675 710,00 PLN

Dofinansowanie z NFOŚiGW 90% : 4 208 139,00 PLN

Udział własny 10 % : 467.571,00 PLN

Loga Fundusze

Podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 – 3
Nazwa Projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 – 3″ , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Cel projektu: Niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w 17 podmiotach leczniczych (szpitalach) funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska
Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa: 9 Wyłączenie społeczne
Działanie: 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.
Całkowita wartość projektu: 7.116.965,32 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 6.049.420,52 PLN
Dotacja celowa z budżetu państwa: 711.696,53 PLN
Wkład własny Lidera Projektu: 355.848,27 PLN
Projekt realizowany w ramach Partnerstwa:
Lider Projektu:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu oraz
Partnerów Projektu
z podziałem środków dofinansowania w łącznej kwocie 6.469.968,48 PLN:

 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu – 1 022 242,32 PLN,
 2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni – 228 575,92 PLN,
 3. Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – 292 069,23 PLN,
 4. NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. – 412 706,53 PLN,
 5. Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – 292 069,23 PLN.
 6. NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. – 412 706,53 PLN,
 7. Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. – 266 671,91 PLN,
 8. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. – 139 685,29 PLN,
 9. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku – 546 042,48 PLN,
 10. Niepublicz. Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. – 431 754,52 PLN,
 11. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim – 139 685,29 PLN,
 12. Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. – 692 077,10 PLN,
 13. Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy – 679 378,43 PLN,
 14. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie – 209 527,93 PLN,
 15. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy – 533 343,82 PLN,
 16. Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy – 146 034,62 PLN,
 17. Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o. – 374 610,54 PLN,
 18. Wielospecjalistyczny Szpital Samodziel. Publicz. Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu – 260 322,58 PLN,
 19. Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. – 95 239,97 PLN,

Opis projektu

W ramach projektu zrealizowane zostaną zakupy środków ochrony osobistej

 1. Półmaski filtrujące (Maski FFP2, Maski FFP3)
 2. Maski chirurgiczne
 3. Rękawiczki jednorazowe
 4. Fartuch chirurgiczny
 5. Fartuchy barierowe
 6. Gogle ochronne
 7. Okulary ochronne
 8. Ochraniacze na buty
 9. Kombinezony ochronne
 10. Czepki ochronne
 11. Przyłbice
 12. Płyny/substancje/środki do dezynfekcji

Podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku informuje, że w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. otrzymał środki finansowe od Wojewody Dolnośląskiego:

Planowane korzyści

Zapewnienie w podmiocie leczniczym „Zespół Opieki Zdrowotnej”  w Kłodzku  jak najszybszej i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem Covid-19-3.

 1. Zadanie „Zakup Ambulansu medycznego”

Całkowita wartość zadania 527 816,55 zł.

Dotacja celowa 500 000,00 zł.

Środki własne 27 816,55 zł.

 1. Zadanie „Remont dwóch rozprężalni tlenu medycznego w związku z COVID-19 ul. Szpitalna 1a Kłodzko”.

 

Całkowita wartość zadania 160 160,00 zł.

Dotacja celowa 160 160,00 zł.

Środki własne 0,00 zł.

Logo Ministerstwa zdrowia

Zadanie: „Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcja DUPLEX na potrzeby neurologii w roku 2021: ( Aparat USG).

W ramach programu pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017- 2021.

Celem zadania jest doposażenie podmiotów w sprzęt umożliwiający stosowanie nowoczesnych metod terapii u pacjentów z rozpoznaniem udaru niedokrwiennego oraz doposażenie w sprzęt dający możliwość

dokładnej oceny przyczyn i wydolności krążenia mózgowego poprzez wyposażenie realizatorów zadania w aparaty USG z opcją DUPLEX, umożliwiające kwalifikacje pacjentów do zabiegów

wewnątrznaczyniowych.

 

 1. Aparat USG

Całkowita wartość zadania 237 816,00 zł.

Dotacja celowa 226 305,71 zł.

Środki własne 11 510,29 zł.

Logo Ministerstwa zdrowia

Projekt: grantowy numer POWR.05.02.00-00-0001/20. „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwai opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
Wartość Projektu: 363 865,18 PLN
Ministerstwo Zdrowia (dotacja): 363 865,18 PLN
Udział własny „0” PLN

Logo Ministerstwa zdrowia

Projekt „ Zakup ambulansu i środków ochrony indywidualnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku w ramach realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych”
„Zespół Opieki Zdrowotnej” realizuje projekt w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategii infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem projektu jest: Zakup ambulansu i środków ochrony indywidualnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku w ramach realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych zakup dla Ratownictwa Medycznego Wartość Projektu: 520 000,00 PLN
Ministerstwo Zdrowia ( dotacja) : 520 000,00 PLN
Udział własny „0” PLN

Logo Ministerstwa zdrowia

„Zespół Opieki Zdrowotnej” realizuje projekt w ramach programu wieloletniego Narodowa Strategia Onkologiczna zadanie: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów- mammografy 2020.
Celem projektu jest: zakup Mammografu na potrzeby Centrum diagnostycznego szpitala w Kłodzku
Wartość Projektu: 600 000,00 PLN
Ministerstwo Zdrowia ( dotacja) : 600 000,00 PLN
Udział własny „0” PLN

 

Logo ministerstwa sprawiedliwosci

„Zespół Opieki Zdrowotnej” realizuje projekt w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości z zakresu wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochrona interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.
Celem projektu jest: zakup respiratora na potrzeby oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Wartość Projektu: 100 000,00 PLN
Ministerstwo Sprawiedliwości ( dotacja) : 100 000,00 PLN
Udział własny „0” PLN
Wdrożenie e-usług publicznych w obszarze telemedycyny w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku realizuje projekt pt. „Wdrożenie e-usług publicznych w obszarze telemedycyny w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku” o nr RPDS.02.01.01-02.0056/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, działanie 2.1 E-usługi publiczne. Celem Projektu jest podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie infrastruktury technicznej, informatycznej i środowiska, które pozwolą na wprowadzenie specjalistycznej e-usługi w ochronie zdrowia, co poprawi skuteczność opieki medycznej, zapewni łatwiejszy i szybszy dostęp do świadczeń medycznych, zmniejszając jednocześnie koszty operacyjne jednostki a w kontekście globalnym – wpłynie pozytywnie na wskaźniki epidemiologiczno – organizacyjne funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia. W efekcie projektu, w ZOZ zostaną wykonane prace związane z przygotowaniem do realizacji e-usługi zdalnej konsultacji kardiologicznej. Dodatkowo węzeł regionalny będzie przygotowany do integracji z planowaną platformą centralną, mającą powstać w wyniku realizacji projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1).
Wartość Projektu: 1 327 881,20 PLN
Dofinansowanie Projektu z Funduszy Europejskich: 1 128 176,27 PLN
Jak ratujecie u Was?

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska
Okres realizacji projektu: 01.01.2018-31.12.2020 (36 miesięcy)
OPIS PROJEKTU
Projekt polega na współpracy polskich i czeskich służb ratownictwa medycznego z rejonu pogranicza polsko-czeskiego, obejmującego obszar działania EUWT Novum z o.o. Współpraca pomiędzy partnerami  odbywać się będzie poprzez organizację po obu stronach granicy działań projektowych polegających na przeprowadzeniu wspólnych szkoleń, konferencji, ćwiczeń, staży wymiennych personelu medycznego. Głównym celem projektu jest zacieśnienie i zwiększenie intensywności współpracy pomiędzy jednostkami służb ratownictwa medycznego z Polski i Republiki Czeskiej.
PARTNERZY PROJEKTU
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o. o.
Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku Oficjalna strona projektu: www.jakratujecieuwas.eu Osoba do kontaktu: pazdyk.leszek@zoz.klodzko.pl
Poprawa jakości funkcjonowania podmiotów POZ na terenie powiatu kłodzkiego poprzez podwyższanie kompetencji kadry podmiotów leczniczych oraz podjęcie działań profilaktycznych

,,Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku realizuje projekt pt. „Poprawa jakości funkcjonowania podmiotów POZ na terenie powiatu kłodzkiego poprzez podwyższanie kompetencji kadry podmiotów leczniczych praz podjęcie działań profilaktycznych”
Okres realizacji projektu 01.01.2018r.-31.12.2018r.
Wartość projektu : 502.837,50 PLN
Finansowanie:
– Fundusze Europejskie – 423.791,44 PLN
– dotacja celowa budżetu państwa – 41.581,06 PLN
– udział własny – 37.465,00 PLN
Cel projektu : poprawa funkcjonowania podmiotów z poziomu podstawowej opieki zdrowotnej oraz jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z terenu powiatu kłodzkiego.
Planowane efekty:
– wzrost jakości i usprawnienie wykonywanej pracy,
– zapewnienie wysokiej jakości usług zdrowotnych w podmiotach leczniczych,
– wdrożenie działań projakościowych,
– ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych,
– promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją,
– zwiększenie kompetencji uczestników projektu oraz wytworzenie potrzeby i motywacji do dalszego kształcenia się i podnoszenia swoich kompetencji,
– wzrost zainteresowania edukacją zdrowotną i zdrowiem własnym w grupie pacjentów.
Zapewnienie interoperacyjności systemów dla wymiany i udostępniania danych oraz zwiększenie jakości elektronicznych usług medycznych, poprzez wdrożenie Portalu Informacyjnego e-usług medycznych i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Podmiot leczniczy “Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku zgodnie z umową UDA-RPDS.02.02.00-02-004/13-00 zawartą dnia 21.10.2014 r. realizuje projekt „ Zapewnienie interoperacyjności systemów dla wymiany i udostępniania danych oraz zwiększenie jakości elektronicznych usług medycznych, poprzez wdrożenie Portalu Informacyjnego e-usług medycznych i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej realizowany przez lidera „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku” wraz z uczestnikami konsorcjum współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku Działania 2.2 Rozwój usług elektronicznych  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Celem projektu jest wdrożenie obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz systemu Szpitalnego Portalu Informacyjnego e-Usług wraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, udostępnienie szerokiemu gronu pacjentów i kontrahentów z terenu działania szpitala jak najwyższej jakości usług medycznych, podniesienie ergonomii pracy personelowi oraz przygotowanie szpitala na płynne włączenie go do planów informatyzacji państwa.
Całkowita wartość projektu :   5 225 576,04 zł
Kwota dofinansowania z RPO : 4 441 739,63 zł
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zarządzanych przez „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku przy ul. Szpitalna 1a, poprzez modernizację źródła i sieci ciepłowniczej oraz instalacji oświetleniowej opartej na fotowoltaice

Podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku zgodnie z umową UDA-RPDS.05.04.00-02-016/13-00 z dnia 23 grudnia 2013 r. realizuje projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zarządzanych przez „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku przy ul. Szpitalna 1a, poprzez modernizację źródła i sieci ciepłowniczej oraz instalacji oświetleniowej opartej na fotowoltaice” w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Wartość całkowita projektu 1 593 232,37 PL
Dofinansowanie 1 280 056,14 PLN.
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zarządzanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku przy ul. Szpitalnej 1a poprzez instalację kolektorów słonecznych

Podmiot Leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku zgodnie z umową UDA-RPDS.05.04.00-02-011/12-00 z dnia 08 kwietnia 2013 r. zrealizował projekt pn. Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zarządzanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku przy ul. Szpitalnej 1a poprzez instalację kolektorów słonecznych” w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Wartość całkowita projektu 822 831,00 PLN
dofinansowanie 659 795,95 PLN.
Termomodernizacja budynków ZOZ w Kłodzku
Przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynków ZOZ w Kłodzku w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń i kosztów utrzymania” o wartości 3 259 710,00 PLN jest realizowane w roku 2012 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zakup sterylizatora plazmowego

WFOŚiGW we Wrocławiu dofinansował zakup sterylizatora plazmowego.
Wartość zadania 237 940,20 zł
dotacja WFOŚiGW 47 500,00 zł
Poprawa jakości oraz skuteczności działań jednostek ratownictwa medycznego – zakończenie

SP ZOZ Kłodzko zgodnie z umową nr UDA-POIS.12.01.00-00-070/08 zawartą dnia 25-06-2009 zakończył realizację projektu pt. „Poprawa jakości oraz skuteczności działań jednostek ratownictwa medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez wymianę ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem medycznym”.
Termomodernizacja budynków

Projekt „Termomodernizacja budynków ZOZ w Kłodzku w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń i kosztów utrzymania” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.”.
Poprawa jakości oraz skuteczności działań jednostek ratownictwa medycznego – rozpoczęcie

SP ZOZ Kłodzko zgodnie z umową nr UDA-POIS.12.01.00-00-070/08 zawartą dnia 25-06-2009 rozpoczął realizację projektu pt. „Poprawa jakości oraz skuteczności działań jednostek ratownictwa medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez wymianę ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem medycznym”.
Poprawa jakości zarządzania poprzez zakup i modernizację systemów wspomagajacych zarzadzanie dla SP ZOZ Kłodzko

Od dnia 09 kwietnia 2009 roku szpital nasz realizuje projekt pt.”Poprawa jakości zarządzania poprzez zakup i modernizację systemów wspomagających zarządzanie dla SP ZOZ Kłodzko, ul. Szpitalna 1a” dofinansowany w ramach Priorytetu nr 8 „Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Wartość całkowita projektu: 265820,37 zł.
Kwota dofinansowania: 225920,74 zł.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Szpital zrealizował projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości: 562 500 zł na zakup 3 karetek z wyposażeniem. Zakupione przez nas karetki to ambulanse typu R Fiat Ducato.