Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. W podmiocie leczniczym „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku,
został wyznaczony inspektor ochrony danych (IOD).
2. Osobą pełniącą funkcję IOD jest Pan Andrzej Kręcichwost.
3. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z:
 – przetwarzaniem danych osobowych
 – wykonywaniem praw przysługujących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO).
4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
– adres poczty elektronicznej: biuro@dbi-consulting.pl
– adres do korespondencji:
Andrzej Kręcichwost
Inspektor ochrony danych
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku,
ul. Szpitalna 1A, 57-300 Kłodzko
—  Klauzule informacyjne w formacie pdf —

Klauzula informacyjna dla pacjentów
Klauzula informacyjna dla oferenta i kontrahenta
Klauzula informacyjna w ramach prawa o zamówieniach publicznych
Klauzula informacyjna do celów prowadzenia rekrutacji
Klauzula informacyjna dla pracowników
Klauzula informacyjna Monitoring Wizyjny
Zasady realizacji postępowania w zakresie ochrony danych osobowych