szpital kłodzko

SP ZOZ Kłodzko działa na podstawie:
1.Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2011 r. Nr.112, poz.654).
2.Statutu zatwierdzonego przez Radę Powiatu Kłodzkiego.
3.Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (Dz. u. Nr.210, poz.2135   z późn.zm).
4.Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 08 września 2006r. (Dz. U. Nr.191, poz.1410).
5.Ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997r. (Dz. U. Nr. 96 poz.593).
6.Innych przepisów prawnych dotyczących samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.
7.Ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005r. Nr. 167, poz.1399, z późn. zm). Jednostką tworzącą i sprawującą nadzór nad Zakładem jest Powiat Kłodzki. Podstawowym zadaniem Zakładu jest zapewnienie ludności opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej oraz promocji zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W szczególności zadaniem Zakładu są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia. Zakład przygotowuje i szkoli załogę oraz opracowuje stosowną dokumentację do wykonania założonych zadań obronnych na rzecz ludności cywilnej i sił zbrojnych w czasie zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i wojny.
Zakład obejmuje swymi zadaniami:
1.Ludność z obszaru całego kraju.
2.Cudzoziemców.
3.Kontrakty na wykonanie usług z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.
Zakład stanowi bazę szkoleniową praktycznej nauki zawodu dla Szkół Medycznych, Akademii Medycznych oraz innych Wyższych Uczelni.